dismiss-alert
header-area-background-wrapper
site-banner
center-left-menu

Nasıl çalışır?

1 dakikalık video
center-right-menu

Hollanda’da Kurumlar Vergisi

 

1- VERGİLENDİRME

Genel olarak, Hollanda'da yerleşik bir şirket, dünya çapında geliri üzerinden Kurumlar Vergisi'ne tabidir. Ancak, belirli gelirler vergi matrahından muaf veya hariç tutulabilir. Yerleşik olmayan kuruluşların Hollanda kaynaklarından elde ettikleri gelir konusunda sadece sınırlı bir vergi borcu vardır.

Standart Kurumlar Vergisi oranı %25'tir. Vergiye tabi iki gelir grubu vardır. 200.000 Avro'ya kadar vergilendirilebilir gelir için ilk gelir grubuna %20 daha düşük bir oran uygulanır. Kendi geliştirdiği (31 Aralık 2006 tarihinden sonra) maddi olmayan duran varlıklardan elde edilen karlar için (buna gayrimaddi hak bedelleri dahildir) özel bir uygulama söz konusudur. Bu inovasyon kutusunda, vergi mükellefi, belirli koşullar altında, bu maddi olmayan varlıklardan elde edilen vergilendirilebilir kârlara daha düşük bir etkin oran uygulanmasını tercih edebilir. İnovasyon kutusunun efektif vergi oranı %5'tir. İnovasyon kutusu, kârın en az %30'unun patentten kaynaklanması durumunda geçerlidir.

Hollanda'da il veya belediye kurumlar vergisi yoktur. Hollanda'da kurumsal ikamet, her şirketin verilerine ve koşullarına göre belirlenir. Yönetim ve kontrol bu açıdan önemli faktörlerdir. Hollanda kanunları uyarınca kurulan şirketler Hollanda'da ikamet eder sayılırlar (katılım muafiyeti ve mali birlik gibi belirli hükümler açısından olmasa da).

2- Şirket büyüklüğü

2.1 Kriterler

Şirketler üç kriter kullanılarak büyüklüğe göre sınıflandırılmaktadır (madde 395a, 396, 397 and 398 NCC)7:

  • Bilançoda kayıtlı toplam varlıklar;
  • Net ciro;
  • Ortalama çalışan sayısı.

Ana şirket için, toplam varlıkların değeri ve bu amaca yönelik net ciro, kendi (bağımsız) rakamları ile grup şirketlerinin rakamlarıdır (yani konsolide bazda). Ortalama çalışan sayısı, grup şirketlerinin çalışanlarını içerir. Şirket madde 408 NCC uygularsa bu geçerli değildir, bu durumda büyüklük kriterleri bağımsız (konsolide olmayan) bazda belirlenir.

Madde 408 NCC, Bölüm 6 “Finansal Tablolar”, paragraf 6.2'de ele alınmıştır. Şirketin bu amaç için varlıkları tarihi maliyet esasına göre belirlenmelidir.

2.2 Kategoriler

Şirketler dört kategoride sınıflandırılmaktadır:

  • Büyük;
  • Orta-ölçekli;
  • Küçük veya
  • Mikro.

2.3 Sınıflandırma tablosu

1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan mali yıllar için aşağıdaki büyüklük kriterleri geçerlidir:

EUR olarak miktarlar Mikro Küçük*
Orta-ölçekli
Mikro Küçük*
Orta-ölçekli
Mikro Küçük*
Orta-ölçekli
Mikro Küçük*
Orta-ölçekli
Toplam varlıklar*** ≤ 350 bin ≤ 6 milyon ≤ 20 milyon > 20 milyon
Net ciro ≤ 700 bin ≤ 12 milyon ≤ 40 milyon > 40 milyon
Ortalama çalışan sayısı < 10 < 50 < 250 ≥ 250

* ve bir mikro şirket değildir
** ve bir mikro veya küçük şirket değildir
*** tarihsel maliyet esasına göre

Bir şirket, birbirini takip eden iki bilanço tarihinde, o kategori için üç kriterden en az ikisini karşıladığı durumda belirli bir kategoride (mikro, küçük, orta-ölçekli veya büyük) sınıflandırılır. Şirketin birinci mali yılın sonunda hesaplanan büyüklüğü, birinci ve ikinci mali yıl sınıflandırılmasında belirleyicidir. Kantitatif büyüklük kriterlerinin değişebileceğini lütfen unutmayın (madde 398-4 NCC).

Stars